హనుమాన్ చాలీసా తెలుగు సాహిత్యం | Hanuman Chalisa Telugu Lyrics 

మీరు hanuman chalisa telugu కోసం చూస్తున్నట్లయితే, మీరు సరైన స్థలానికి వచ్చారు. హనుమాన్ చాలీసాను భక్తి మరియు విశ్వాసంతో పఠిస్తే, ఆ వ్యక్తి శ్రీరాముని యొక్క గొప్ప భక్తుడైన హనుమాన్ జీ యొక్క ఆశీర్వాదాలను పొందుతాడని నమ్ముతారు.

హనుమాన్ చాలీసా తెలుగు సాహిత్యం ఒక వ్యక్తికి ఆధ్యాత్మిక శక్తితో కనెక్ట్ అవ్వడానికి, వ్యక్తికి ఆధ్యాత్మిక పెరుగుదల మరియు అంతర్గత శాంతిని అందించడానికి సహాయపడుతుంది.

తెలుగులో హనుమాన్ చాలీసాకు ప్రతికూల శక్తుల నుండి రక్షించే శక్తి మరియు రోజువారీ జీవితంలో అడ్డంకులు తొలగించే శక్తి ఉందని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.

హనుమాన్ చాలీసా పదాలు దాని లోతైన ఆధ్యాత్మిక అంతర్దృష్టితో భక్తి మరియు స్వర్గపు సంబంధాన్ని మిళితం చేస్తాయి. హనుమంతుని విశేష గుణాలు మరియు క్రియలను వివరించే ప్రతి శ్లోకానికి అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉంది.

ఈ పదాలు అతని నిరంతర భక్తిని, అపరిమితమైన శక్తిని మరియు విజయానికి సంబంధించిన సామర్థ్యాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేస్తాయి. ఈ పవిత్రమైన పదబంధాలను పఠించడం ద్వారా భక్తుడు పూర్తిగా దైవిక శక్తిలో లీనమై హనుమంతునితో బలమైన బంధాన్ని పెంపొందించుకుంటాడు.

తెలుగులో హనుమాన్ చాలీసా : Hanuman Chalisa In Telugu


॥ దోహా- ॥

శ్రీగురు చరన సరోజ రజ నిజ మను ముకుర సుధార ।

బరణౌం రఘువర విమల యశ జో దాయకు ఫలచార ॥

బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌం పవనకుమార ।

బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహిఁ హరహు కలేస వికార ॥

॥ చౌపాయీ- ॥

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర ।

జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర ॥౧॥

రామ దూత అతులిత బల ధామా ।

అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా ॥౨॥

మహావీర విక్రమ బజరంగీ ।

కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ॥౩॥

కంచన బరన విరాజ సువేసా ।

కానన కుండల కుంచిత కేశా ॥౪॥

హాథ వజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై ।

కాంధే మూంజ జనేఊ సాజై ॥౫॥

సంకర సువన కేసరీనందన ।

తేజ ప్రతాప మహా జగ వందన ॥౬॥

విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర ।

రామ కాజ కరిబే కో ఆతుర ॥౭॥

ప్రభు చరిత్ర సునిబే కో రసియా ।

రామ లఖన సీతా మన బసియా ॥౮॥

సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిఁ దిఖావా ।

వికట రూప ధరి లంక జరావా ॥౯॥

భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే ।

రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ॥౧౦॥

లాయ సజీవన లఖన జియాయే ।

శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే ॥౧౧॥

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ ।

తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ ॥౧౨॥

సహస వదన తుమ్హరో యస గావైఁ ।

అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావైఁ ॥౧౩॥

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా ।

నారద శారద సహిత అహీశా ॥౧౪॥

యమ కుబేర దిక్పాల జహాం తే ।

కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే ॥౧౫॥

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హా ।

రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా ॥౧౬॥

Photo by Sonika Agarwal on Unsplash

తుమ్హరో మంత్ర విభీషన మానా ।

లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా॥౧౭॥

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ ।

లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ॥౧౮॥

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీఁ ।

జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీఁ ॥౧౯॥

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే ।

సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ॥౨౦॥

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే ।

హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ॥౨౧॥

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ సరనా ।

తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా ॥౨౨॥

ఆపన తేజ సంహారో ఆపై ।

తీనోఁ లోక హాంక తేఁ కాంపై ॥౨౩॥

భూత పిశాచ నికట నహిఁ ఆవై ।

మహావీర జబ నామ సునావై ॥౨౪॥

నాశై రోగ హరై సబ పీరా ।

జపత నిరంతర హనుమత వీరా ॥౨౫॥

సంకటసే హనుమాన ఛుడావై ।

మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ॥౨౬॥

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా ।

తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా ॥౨౭॥

ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై ।

తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ॥౨౮॥

చారోఁ యుగ ప్రతాప తుమ్హారా ।

హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా ॥౨౯॥

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే ।

అసుర నికందన రామ దులారే ॥౩౦॥

అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా ।

అస బర దీన జానకీ మాతా ॥౩౧॥

రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా ।

సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ॥౩౨॥

Photo by Sonika Agarwal on Unsplash

తుమ్హరే భజన రామ కో పావై ।

జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ॥౩౩॥

అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ ।

జహాఁ జన్మి హరిభక్త కహాయీ ॥౩౪॥

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ ।

హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ॥౩౫॥

సంకట కటై మిటై సబ పీరా ।

జో సుమిరై హనుమత బలవీరా ॥౩౬॥

జై జై జై హనుమాన గోసాయీఁ ।

కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీఁ ॥౩౭॥

యహ శత బార పాఠ కర కోయీ ।

ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ॥౩౮॥

జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా ।

హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా ॥౩౯॥

తులసీదాస సదా హరి చేరా ।

కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ॥౪౦॥

॥ దోహా- ॥

పవనతనయ సంకట హరణ ।

మంగల మూరతి రూప ॥

రామ లఖన సీతా సహిత ।

హృదయ బసహు సుర భూప ॥


Hanuman Chalisa Lyrics Telugu SongFAQ

 1. హనుమాన్ చాలీసాను హిందువులు మాత్రమే చదవగలరా?

లేదు, హనుమాన్ చాలీసాను హిందువులు మాత్రమే చదవగలరు. ఏ వ్యక్తి అయినా, అతని మతం, కులం లేదా లింగంతో సంబంధం లేకుండా హనుమాన్ చాలీసాను పఠించవచ్చు.

 1. హనుమాన్ చాలీసా చదవడానికి ఏదైనా ప్రత్యేక స్థలం లేదా సమయం ఉందా?

లేదు, హనుమాన్ చాలీసా పఠించడానికి నిర్దిష్ట స్థలం లేదా సమయం లేదు. మీరు దీన్ని ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా చదవవచ్చు.

 1. హనుమాన్ చాలీసా చదవడానికి ఏదైనా ప్రత్యేక ఆచారం ఉందా?

లేదు, హనుమాన్ చాలీసా పఠించడానికి ప్రత్యేక ఆచారం లేదు. మీరు మీ సౌలభ్యం ప్రకారం మరియు భక్తితో చదవవచ్చు.

 1. హనుమాన్ చాలీసా చదివేటప్పుడు రోసరీని ఉపయోగించడం అవసరమా?

లేదు, హనుమాన్ చాలీసా చదివేటప్పుడు రోసరీని ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు రోసరీ లేకుండా కూడా పఠించవచ్చు.

 1. హనుమాన్ చాలీసా పఠించే ముందు స్నానం చేయడం అవసరమా?

లేదు, హనుమాన్ చాలీసా పఠించే ముందు స్నానం చేయవలసిన అవసరం లేదు. కానీ, స్నానం చేయడం వల్ల మీరు శారీరకంగా మరియు మానసికంగా పరిశుభ్రమైన అనుభూతిని కలిగి ఉంటారు, ఇది మీరు తరగతిలో మరింత ఏకాగ్రతతో ఉండటానికి సహాయపడుతుంది.

 1. హనుమాన్ చాలీసా పఠించిన తర్వాత ఏదైనా చేయాలా?

లేదు, హనుమాన్ చాలీసా పఠించిన తర్వాత ఏమీ చేయవలసిన అవసరం లేదు. మీరు హనుమాన్ జీని ప్రార్థించడం, ఆరతి చేయడం లేదా ధ్యానం చేయడం వంటి కొన్ని పనులను మీ కోరిక మేరకు చేయవచ్చు.

 1. హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

భక్తులు హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం ద్వారా:

ఇబ్బందుల నుండి రక్షణ
కోరిక నెరవేరుతుంది
ఆధ్యాత్మిక పురోగతి
శాంతి మరియు శ్రేయస్సు
హనుమాన్ జీ ఆశీస్సులు

 1. హనుమాన్ చాలీసాకు శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఉన్నాయా?

హనుమాన్ చాలీసా యొక్క శాస్త్రీయ ఆధారాలపై ఎటువంటి పరిశోధన లేదు. కానీ, ఇది వేల ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న హిందూ సంప్రదాయంలో ఒక భాగం. భక్తి మరియు భక్తితో చేసే ఏదైనా మతపరమైన పని మనిషికి శాంతి మరియు సానుకూలతను అందిస్తుంది అని నమ్ముతారు.

 1. హనుమాన్ చాలీసా చదవడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుందా?

అవును, హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీరు భక్తితో పఠించినప్పుడు, మీ దృష్టి కేంద్రీకరించబడుతుంది మరియు మీరు ప్రతికూల ఆలోచనల నుండి విముక్తి పొందుతారు.

 1. హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందా?

అవును, హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. లార్డ్ హనుమాన్ జీని ధైర్యం మరియు శక్తి యొక్క దేవుడుగా భావిస్తారు. వాటిని గుర్తు చేసుకుంటే జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారు.

 1. హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం ద్వారా కోరికలు నెరవేరుతాయా?

హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం ద్వారా కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయని నమ్మకం. అయితే, ఇది మీ విశ్వాసం మరియు నమ్మకంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

 1. పిల్లలకు హనుమాన్ చాలీసా నేర్పించాలా?

అవును, హనుమాన్ చాలీసా పిల్లలకు నేర్పించాలి. ఇది వారికి మతం మరియు సంస్కృతితో అనుబంధాన్ని కలిగిస్తుంది. అలాగే, హనుమాన్ చాలీసాలో వివరించిన హనుమంతుని గుణాలు, ధైర్యం, భక్తి మరియు విధేయత వంటివి పిల్లలకు ఆదర్శంగా ఉంటాయి. ఇది వారిలో మంచి విలువలను పెంపొందిస్తుంది.

 1. హనుమంతుడిని బజరంగబలి అని ఎందుకు పిలుస్తారు?

లార్డ్ హనుమాన్ జీని బజరంగబలి అని పిలుస్తారు, ఎందుకంటే అతని శరీరం యొక్క రంగు బలంగా మరియు ఉరుము వంటి ఆకాశం నీలంగా ఉంటుంది. “బజ్రా” అనే పదానికి పిడుగు అని అర్థం, ఇది ఇంద్రుడి ఆయుధం. “బాలి” అంటే చాలా బలమైనది.

 1. హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల గ్రహాల దుష్ఫలితాలు తగ్గుతాయా?

జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల శనిగ్రహం యొక్క చెడు ప్రభావాలు తగ్గుతాయని నమ్ముతారు. హనుమాన్ జీని శని దేవుడి గొప్ప భక్తుడిగా భావిస్తారు. అతని అనుగ్రహంతో శనిదేవుని కోపం చల్లారింది.

 1. హనుమాన్ చాలీసా రహస్యంగా పఠించవచ్చా?

అవును, హనుమాన్ చాలీసా రహస్యంగా పఠించవచ్చు. మీరు హనుమాన్ చాలీసాను ఎక్కడైనా పఠించవచ్చు, మీ మనస్సులో కూడా. మీ విశ్వాసం అత్యంత ముఖ్యమైనది.

 1. హనుమాన్ చాలీసాను బిగ్గరగా చదవాలా?

మీరు మీ సౌలభ్యం ప్రకారం హనుమాన్ చాలీసా వచనాన్ని చదవవచ్చు. నిశ్శబ్ద స్వరంతో పఠించడం మీకు ఏకాగ్రత కలిగిస్తుంది. కానీ, చుట్టుపక్కల వాతావరణం సందడిగా ఉంటే, మీరు కొంచెం బిగ్గరగా కూడా పఠించవచ్చు.

 1. హనుమాన్ చాలీసా పఠించడానికి ఏదైనా ప్రత్యేక ఉచ్చారణ అవసరమా?

లేదు, హనుమాన్ చాలీసా చదవడానికి ప్రత్యేక ఉచ్ఛారణ అవసరం లేదు. మీరు మీ మాతృభాషలో లేదా మీకు అనుకూలమైన భాషలో పఠించవచ్చు.

 1. నన్ను నేను హనుమాన్ జీకి పెద్ద భక్తుడిగా భావించవచ్చా?

భక్తి అంటే అహం కాదు, అంకితభావం. కాబట్టి, మిమ్మల్ని మీరు అతి పెద్ద భక్తుడిగా భావించే బదులు, హనుమాన్ జీ ఆశీర్వాదం పొందడానికి నిజమైన విశ్వాసం మరియు భక్తిని కలిగి ఉండండి.

 1. హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల దుష్టశక్తులు తొలగిపోతాయా?

హిందూ మతంలో, హనుమంతుడు దుష్ట శక్తులను నాశనం చేస్తాడని నమ్ముతారు. ఆయనను స్మరించుకోవడం భక్తులకు భద్రత కల్పిస్తుంది.

 1. హనుమాన్ చాలీసా యొక్క అర్థం నాకు అర్థం కాకపోతే, నేను దానిని పఠించవచ్చా?

అవును, హనుమాన్ చాలీసా యొక్క అర్థం మీకు అర్థం కాకపోయినా, మీరు దానిని పఠించవచ్చు. విశ్వాసం మరియు భక్తితో చేసే పారాయణం సమానంగా ఫలిస్తుంది. అయితే, అర్థాన్ని అర్థం చేసుకోవడం వల్ల మీరు టెక్స్ట్‌తో మరింత లోతుగా కనెక్ట్ అవ్వవచ్చు.

21. హనుమాన్ చాలీసాకు శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఉన్నాయా?

హనుమాన్ చాలీసా యొక్క శాస్త్రీయ ఆధారాలపై ఎటువంటి పరిశోధన లేదు. కానీ, ఇది వేల ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న హిందూ సంప్రదాయంలో ఒక భాగం. భక్తి మరియు భక్తితో చేసే ఏదైనా మతపరమైన పని మనిషికి శాంతి మరియు సానుకూలతను అందిస్తుంది అని నమ్ముతారు.

22. హనుమాన్ చాలీసా చదవడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుందా?

అవును, హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీరు భక్తితో పఠించినప్పుడు, మీ దృష్టి కేంద్రీకరించబడుతుంది మరియు మీరు ప్రతికూల ఆలోచనల నుండి విముక్తి పొందుతారు.

23. హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందా?

అవును, హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. లార్డ్ హనుమాన్ జీని ధైర్యం మరియు శక్తి యొక్క దేవుడుగా భావిస్తారు. వాటిని గుర్తు చేసుకుంటే జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారు.

24. హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల గ్రహాల ప్రభావం తగ్గుతుందా?

జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల శనిగ్రహం యొక్క చెడు ప్రభావాలు తగ్గుతాయని నమ్ముతారు. హనుమాన్ జీని శని దేవుడి గొప్ప భక్తుడిగా భావిస్తారు. అతని అనుగ్రహంతో శనిదేవుని కోపం చల్లారింది.

25. నేను హనుమాన్ చాలీసాను రహస్యంగా పఠించవచ్చా?

అవును, మీరు హనుమాన్ చాలీసాను రహస్యంగా పఠించవచ్చు. మీరు మీ మనస్సులో కూడా ఎక్కడైనా పఠించవచ్చు. మీ విశ్వాసం అత్యంత ముఖ్యమైనది.

26. హనుమాన్ చాలీసా అంటే అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యమా?

హనుమాన్ చాలీసా యొక్క అర్ధాన్ని అర్థం చేసుకోవడం వల్ల వచనంతో లోతుగా కనెక్ట్ అవ్వడంలో మీకు సహాయపడినప్పటికీ, మీకు అర్థం అర్థం కాకపోయినా పఠించవచ్చు. విశ్వాసం మరియు భక్తితో చేసే పారాయణం సమానంగా ఫలిస్తుంది.

27. హనుమాన్ చాలీసాను బిగ్గరగా చదవాలా?

మీరు మీ సౌలభ్యం ప్రకారం హనుమాన్ చాలీసా వచనాన్ని చదవవచ్చు. నిశ్శబ్ద స్వరంతో పఠించడం మీకు ఏకాగ్రత కలిగిస్తుంది. కానీ, చుట్టుపక్కల వాతావరణం సందడిగా ఉంటే, మీరు కొంచెం బిగ్గరగా కూడా పఠించవచ్చు.

28. హనుమాన్ చాలీసా ఎందుకు అంత ప్రాచుర్యం పొందింది?

హనుమాన్ చాలీసా బాగా ప్రాచుర్యం పొందటానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి:

 • సరళత: హనుమాన్ చాలీసా భాష సరళమైనది మరియు అర్థమయ్యేలా ఉంటుంది. ఏ వ్యక్తి అయినా సులభంగా అర్థం చేసుకోగలడు మరియు గుర్తుంచుకోగలడు.
 • శక్తి మరియు భక్తి సంగమం: హనుమాన్ చాలీసా హనుమంతుని ధైర్యసాహసాలు మరియు శ్రీరాముని పట్ల అతని అచంచలమైన భక్తిని వివరిస్తుంది. ఇది భక్తులకు స్ఫూర్తినిస్తుంది.
 • ఫలవంతమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది: హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం ఆశించిన ఫలితాలను సాధిస్తుందని, కష్టాల నుండి ఉపశమనం పొందుతుందని మరియు సానుకూలతను వ్యాప్తి చేస్తుందని ప్రముఖంగా నమ్ముతారు. భక్తులను ఆకర్షిస్తోంది.
 • సార్వత్రిక సందేశం: హనుమాన్ చాలీసా ప్రతి ఒక్కరికీ సంబంధించిన ధైర్యం, విధేయత, సేవ మరియు అంకితభావం వంటి సద్గుణాలను వివరిస్తుంది. ఇది అన్ని మతాల ప్రజలను కలుపుతుంది.
 • సంప్రదాయం: హనుమాన్ చాలీసా అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయంలో భాగం. ఇది తరం నుండి తరానికి పారాయణం చేయబడింది. ఇది సాంస్కృతిక అనుబంధం యొక్క అనుభూతిని ఇస్తుంది.

హనుమాన్ చాలీసా కేవలం పారాయణం మాత్రమే కాదు, హనుమాన్ జీ పట్ల భక్తి మరియు భక్తిని వ్యక్తీకరించడానికి సులభమైన మరియు సమర్థవంతమైన మాధ్యమం.